Tiến độ thi công Richmond City đến ngày 17/11/2017

richmond-cityĐổ bê tông cọc thử khoan nhồi

richmond-cityĐổ bê tông cọc thử khoan nhồi

richmond-cityGia công thép cọc thử khoan nhồi D600

richmond-cityHạ lồng thép cọc khoan nhồi

richmond-cityHạ lồng thép cọc khoan nhồi

richmond-cityKiểm tra chất lượng bentonite

richmond-cityKiểm tra chất lượng bentonite

richmond-cityTưới bảo dưỡng sàn tầng 1 block B

richmond cityCăng cáp DUL sàn tầng 01 block B

richmond cityCăng cáp DUL sàn tầng 01 block B

richmond cityCăng cáp DUL sàn tầng 01 block B

richmond cityĐổ bê tông cột tầng 1 block B

richmond cityĐổ bê tông vách hầm block B

richmond cityĐổ bt cột tầng 01 block B

richmond cityGia công thép cột tầng 01 block B

richmond cityGia công thép vách VTM tầng 1 block B

richmond cityKiểm tra độ sụt BT cột

richmond cityLắp đặt coffa nắp hầm block B

richmond cityLắp dựng coffa cột tầng 01 block B

richmond cityTháo coffa cột tầng 01 Block B

richmond cityThi công coffa sàn nắp hầm block B

richmond cityBơm thổi rửa vệ sinh lòng cọc

richmond cityLấp đất để thi công khoan nhồi móng cẩu tháp

richmond cityLấp đất hô móng cẩu tháp block C (cũ)


Xem chi tiết dự án Richmond City tại: https://www.htdiaoc.com/can-ho/richmond-city/

Menu